Planul national de actiune

Planul national pentru Alianta Civilizatiilor

Iniţiativa „Alianţa Civilizaţiilor” a luat naştere sub egida ONU, la 14 iulie 2005, la propunerea guvernelor Spaniei şi Turciei, având ca obiectiv îmbunătăţirea înţelegerii şi cooperării între culturi şi religii şi contracararea forţelor care alimentează polarizările şi extremismul. Secretarul General ONU de la acea dată, Kofi Annan, a creat un Grup de Înalt Nivel însărcinat să analizeze cauzele polarizării actuale între societăţi şi culturi şi să recomande un program de acţiuni concrete. Conform Planului de punere în aplicare a recomandărilor formulate de Grupul de Înalt Nivel, prezentat la 14 iunie 2007, activităţile iniţiativei vor urmări 3 obiective:

 • Stabilirea unei reţele de parteneriate cu statele membre, organizaţiile internaţionale, societatea civilă şi sectorul privat;
 • Elaborarea, sprijinirea şi punerea în aplicare a unor proiecte care favorizează înţelegerea şi reconcilierea între culturi, în special între societăţile musulmane şi cele occidentale; aceste proiecte vor corespunde celor 4 mari domenii de acţiune ale „Alianţei Civilizaţiilor”: tineret, educaţie, media şi migraţie. Pentru început, principalele proiecte vor fi: (a) Bază de date online de bune practici şi informaţii despre proiecte de cooperare şi dialog intercultural şi (b) Mecanism media de reacţie rapidă la tensiuni interculturale.
 • Stabilirea de relaţii şi favorizarea dialogului între grupuri care pot acţiona ca o forţă de moderaţie şi înţelegere în perioade de tensiuni interculturale.

În aprilie 2007, Secretarul General ONU, Ban Ki-moon, l-a numit pe Jorge Sampaio, fost preşedinte al Portugaliei, în funcţia de Înalt Reprezentant pentru „Alianţa Civilizaţiilor”.

Iniţiativa „Alianţa Civilizaţiilor” este sprijinită de „Grupul de Prieteni” – o comunitate de peste 80 de state şi organizaţii internaţionale şi regionale. Membrii Grupului de Prieteni sunt principalii parteneri pentru activităţile „Alianţei Civilizaţiilor”, fiind situaţi într-o poziţie cheie pentru identificarea de potenţiali parteneri şi proiecte, acordarea de asistenţă pentru punerea în practică de proiecte şi politici destinate îmbunătăţirii relaţiilor interculturale, mobilizarea de resurse, găzduirea de evenimente regionale, diseminarea informaţiilor, etc.

În acest scop, Înaltul Reprezentant pentru „Alianţa Civilizaţiilor” a recomandat membrilor Grupului de Prieteni:

 • să elaboreze strategii naţionale pentru dialog intercultural în domeniile media, tineret, educaţie şi migraţie;
 • să coopereze strâns cu „Alianţa Civilizaţiilor”, în special pentru punerea în aplicare a celor două proiecte principale ale sale (baza de date online de bune practici şi informaţii despre proiecte de cooperare şi dialog intercultural şi mecanismul media de reacţie rapidă la tensiuni interculturale);
 • să numească un coordonator naţional pentru „Alianţa Civilizaţiilor”.

Detalii suplimentare se găsesc la adresa de internet: www.aliantacivilizatiilor.ro

CONTEXT NAŢIONAL            

Aflată într-un spaţiu geografic de confluenţă, România a devenit locul de întâlnire a mai multor tradiţii culturale şi religioase. Favorizaţi de caracterul tolerant, pacifist şi deschis al românilor, popor de origine latină, majoritar ortodox, reprezentanţii diverselor culturi, etnii şi religii s-au putut manifesta aici în libertate, contribuind la deschiderea culturii române către valorile universale şi la construirea şi modelarea caracterului european al acesteia. De aceea, cultura română oferă un exemplu concret de realizare a „unităţii în diversitate”, prin modul în care a ştiut să asimileze valorile culturale europene şi noneuropene, păstrând, în acelaşi timp, propriile valori şi identitatea specifică. În zilele noastre, diversitatea culturală capătă noi dimensiuni prin integrarea ţării în Uniunea Europeană şi sub efectele globalizării.

Aceste aspecte fac din spaţiul românesc o zonă de dialog intercultural şi interreligios, un mediu privilegiat de dezbateri şi acţiuni menite să cultive reconcilierea între culturi şi religii. Mai mult decât atât, după evoluţiile democratice care au avut loc în ultimele două decenii, putem afirma că România este un spaţiu în care toate comunităţile colaborează, sunt creatoare de noi valori şi contribuie la progresul societăţii româneşti actuale. Deşi musulmanii constituie un procent foarte redus în totalul populaţiei ţării, în ceea ce priveşte relaţia dintre aceştia şi celelalte etnii, inclusiv populaţia majoritară, considerăm că România constituie un exemplu de bună practică pe plan regional, european şi internaţional.

OBIECTIVE

România înţelege importanţa dialogului intercultural şi interreligios, mai ales în actuala conjunctură internaţională, şi îşi propune să îşi folosească experienţa acumulată în gestionarea democratică a diversităţii culturale din interiorul graniţelor sale pentru a contribui la rezolvarea problemelor de această natură la nivel global. Este, în acelaşi timp, interesată să înveţe din experienţele şi exemplele celorlalţi şi este deschisă către tipurile de parteneriate propuse de „Alianţa Civilizaţiilor”.

România consideră că „Alianţa Civilizaţiilor” poate contribui la îmbunătăţirea relaţiilor dintre culturi şi religii. Ca urmare, România a devenit membră a Grupului de Prieteni la începutul anului 2007 şi a considerat oportun să răspundă invitaţiei Înaltului Reprezentant, elaborând prezentul plan naţional pentru „Alianţa Civilizaţiilor”.

Planul naţional îşi propune să se înscrie, să continue şi să se bazeze pe activităţile deja realizate în domeniul dialogului intercultural şi interreligios, căutând, în acelaşi timp, să pună accent pe mesajele şi acţiunile prioritare identificate de „Alianţa Civilizaţiilor”.

Planul naţional urmăreşte să îmbogăţească, printr-o contribuţie complementară, participarea României la Anul European al Dialogului Intercultural 2008, precum şi la alte iniţiative internaţionale în domeniu.

Planul naţional este orientat către proiecte şi acţiuni concrete vizând promovarea dialogului intercultural şi interreligios în interiorul societăţii româneşti, precum şi la nivel regional şi în relaţiile internaţionale. Printre principiile cheie care vor ghida activităţile preconizate figurează: promovarea unei culturi a dialogului, bazată pe respectul pentru drepturile omului şi înţelegerea reciprocă, libertatea de expresie şi de informare, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, pluralismul şi non-discriminarea, cetăţenia democratică, etc.

PUNERE ÎN APLICARE

Planul naţional este conceput pe termen scurt şi mediu şi va fi completat şi revizuit periodic, pentru a-i asigura durabilitatea şi convergenţa cu evoluţiile înregistrate de „Alianţa Civilizaţiilor” la nivel global.

Planul naţional a fost elaborat cu consultarea instituţiilor care au atribuţii în promovarea diversităţii şi a dialogului intercultural, a mediului academic şi a principalilor actori interesaţi din mediul neguvernamental. Proiectul planului naţional a fost postat timp 90 de zile pe paginile de internet ale Ministerului Afacerilor Externe (MAE) şi Departamentului pentru Relaţii Interetnice (DRI), perioadă în care s-au primit comentarii, propuneri, sugestii, care au fost avute în vedere la finalizarea textului.

Punerea în aplicare a planului naţional se va face în mai multe direcţii: iniţierea unor proiecte noi, cum ar fi organizarea unor reuniuni, publicarea unor articole, crearea unor rubrici pe paginile de internet ale instituţiilor interesate etc.; sprijinirea proiectelor aflate în derulare, care servesc obiectivelor „Alianţei Civilizaţiilor”; adaptarea unor proiecte existente prin adăugarea unei perspective „Alianţa Civilizaţiilor”; participarea la proiecte propuse de state membre ale Grupului de Prieteni care oferă ocazia cunoaşterii pe plan internaţional a experienţei şi bunelor practici existente în România în ceea ce priveşte dialogul şi conlucrarea dintre comunităţile etnice şi religioase.

Ministerul Afacerilor Externe va urmări punerea în practică a planului naţional, în colaborare cu celelalte instituţii guvernamentale, cu participarea societăţii civile, inclusiv a unor personalităţi culturale, a reprezentanţilor presei şi din rândul mediului academic. Un coordonator naţional va asigura coerenţa acţiunilor interne şi legătura cu Secretariatul „Alianţei Civilizaţiilor” din cadrul ONU, precum şi cu omologi din celelalte ţări ale Grupului de Prieteni.

 

Agenda Activitatilor Aliantei Civilizatiilor

Crestere vizibilitatii Aliantei civilizatiilor in plan national

 1. Prezentarea „Alianţei Civilizaţiilor” şi a contribuţiei româneşti la această iniţiativă internaţională, cu ocazia diverselor activităţi în domeniul dialogului intercultural şi interreligios ce vor avea loc în România. Astfel de acţiuni, cu efect multiplicator, vor contribui la sensibilizarea societăţii româneşti cu privire la problemele şi dezbaterile de pe scena internaţională pe această temă şi vor încuraja iniţierea de proiecte în domeniile prioritare ale „Alianţei Civilizaţiilor”
 2. Comunicate de presă pentru informarea permanentă a opiniei publice în legătură cu evoluţiile înregistrate la nivelul „Alianţei Civilizaţiilor”; crearea unor rubrici pe paginile de internet (de ex. ale MAE şi DRI)
 3. Sensibilizarea jurnaliştilor în legătură cu obiectivele „Alianţei Civilizaţiilor” şi facilitarea publicării de articole în presă, a realizării unor emisiuni de radio şi televiziune pe această temă
 4. Asigurarea unei prezenţe româneşti de nivel la reuniunile internaţionale ale „Alianţei Civilizaţiilor”
 5. Initiativele nationale pentru Alianta Civilizatiilor

 6. Crearea unui Grup de lucru gestionat de MAE, cu participarea tuturor factorilor
 7. implicaţi de la nivel guvernamental şi al societăţii civile, care va conlucra cu coordonatorul naţional pentru planificarea activităţilor ce vor fi realizate în cadrul „Alianţei Civilizaţiilor”
 8. Organizarea sau sprijinirea unor activităţi în plan intern şi internaţional care promovează obiectivele „Alianţei Civilizaţiilor”
 9. Crearea unui website destinat „Alianţei Civilizaţiilor”
 10. Desemnarea unor ambasadori naţionali ai „Alianţei Civilizaţiilor”
 11. Aprofundarea dialogului iniţiat de către MAE cu Organizaţia Arabă pentru Educaţie,Cultură şi Ştiinţă (ALECSO) şi cu Liga Statelor Arabe pentru dezvoltarea cooperării în domeniul dialogului intercultural şi interreligios
 12. Încurajarea dezvoltării la nivelul societăţii civile a unor proiecte în domeniul dialogului intercultural şi interreligios
 13. Promovarea obiectivelor „Alianţei Civilizaţiilor” în rândul tinerilor, inclusiv cu sprijinul delegaţilor români de tineret la ONU
 14. Numirea unui coordonator naţional pentru „Alianţa Civilizaţiilor”
 15. Asigurarea finanţării activităţilor cuprinse în agenda „Alianţei Civilizaţiilor” din bugetele alocate anual instituţiilor participante, pe baza unui protocol(Memorandum) agreat de Guvern
 16. Integrarea obiectivelor “Aliantei Civilizatiilor” in Politicile si activitatile de promovare a dialogului intercultural.

 17. Continuarea dialogului cu instituţiile româneşti pentru informarea în legătură cu evoluţiile înregistrate la nivelul „Alianţei Civilizaţiilor” şi cu participarea României la această iniţiativă, inclusiv punerea în practică a prezentei strategii
 18. Punerea în practică a Strategiei naţionale pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi în perioada 2008-2009, activităţile planificate fiind în spiritul obiectivelor promovate de „Alianţa Civilizaţiilor”
 19. Valorificarea experienţelor pozitive realizate în cadrul Anului European al Dialogului Intercultural 2008
 20. Continuarea şi amplificarea schimbului de studenţi şi tineri, în special cu cei proveniţi din lumea arabo-musulmană
 21. Realizarea unor schimburi de jurnalişti (ziare centrale, radio şi televiziune) pentru a reflecta exemple de bune practici din state ale Grupului de Prieteni, inclusiv din România
 22. Promovarea Convenţiei UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii expresiilor culturale
 23. Cooperarea cu Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale şi interreligioase din cadrul Universităţii din Bucureşti în vederea includerii „Alianţei Civilizaţiilor” în programele de învăţământ şi cercetare
 24. Lansarea planului naţional al României pentru „Alianţa Civilizaţiilor” în cadrul unei conferinţe internaţionale organizate de MAE şi DRI

Crestere vizibilitatii Aliantei civilizatiilor in plan national

 1. Prezentarea „Alianţei Civilizaţiilor” şi a contribuţiei româneşti la această iniţiativă internaţională, cu ocazia diverselor activităţi în domeniul dialogului intercultural şi interreligios ce vor avea loc în România. Astfel de acţiuni, cu efect multiplicator, vor contribui la sensibilizarea societăţii româneşti cu privire la problemele şi dezbaterile de pe scena internaţională pe această temă şi vor încuraja iniţierea de proiecte în domeniile prioritare ale „Alianţei Civilizaţiilor”
 2. Comunicate de presă pentru informarea permanentă a opiniei publice în legătură cu evoluţiile înregistrate la nivelul „Alianţei Civilizaţiilor”; crearea unor rubrici pe paginile de internet (de ex. ale MAE şi DRI)
 3. Sensibilizarea jurnaliştilor în legătură cu obiectivele „Alianţei Civilizaţiilor” şi facilitarea publicării de articole în presă, a realizării unor emisiuni de radio şi televiziune pe această temă
 4. Asigurarea unei prezenţe româneşti de nivel la reuniunile internaţionale ale „Alianţei Civilizaţiilor”
 5. Initiativele nationale pentru Alianta Civilizatiilor
 6. Crearea unui Grup de lucru gestionat de MAE, cu participarea tuturor factorilor
 7. implicaţi de la nivel guvernamental şi al societăţii civile, care va conlucra cu coordonatorul naţional pentru planificarea activităţilor ce vor fi realizate în cadrul „Alianţei Civilizaţiilor”
 8. Organizarea sau sprijinirea unor activităţi în plan intern şi internaţional care promovează obiectivele „Alianţei Civilizaţiilor”
 9. Crearea unui website destinat „Alianţei Civilizaţiilor”
 10. Desemnarea unor ambasadori naţionali ai „Alianţei Civilizaţiilor”
 11. Aprofundarea dialogului iniţiat de către MAE cu Organizaţia Arabă pentru Educaţie,Cultură şi Ştiinţă (ALECSO) şi cu Liga Statelor Arabe pentru dezvoltarea cooperării în domeniul dialogului intercultural şi interreligios
 12. Încurajarea dezvoltării la nivelul societăţii civile a unor proiecte în domeniul dialogului intercultural şi interreligios
 13. Promovarea obiectivelor „Alianţei Civilizaţiilor” în rândul tinerilor, inclusiv cu sprijinul delegaţilor români de tineret la ONU
 14. Numirea unui coordonator naţional pentru „Alianţa Civilizaţiilor”
 15. Asigurarea finanţării activităţilor cuprinse în agenda „Alianţei Civilizaţiilor” din bugetele alocate anual instituţiilor participante, pe baza unui protocol(Memorandum) agreat de Guvern
 16. Integrarea obiectivelor “Aliantei Civilizatiilor” in Politicile si activitatile de promovare a dialogului intercultural.

 17. Continuarea dialogului cu instituţiile româneşti pentru informarea în legătură cu evoluţiile înregistrate la nivelul „Alianţei Civilizaţiilor” şi cu participarea României la această iniţiativă, inclusiv punerea în practică a prezentei strategii
 18. Punerea în practică a Strategiei naţionale pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi în perioada 2008-2009, activităţile planificate fiind în spiritul obiectivelor promovate de „Alianţa Civilizaţiilor”
 19. Valorificarea experienţelor pozitive realizate în cadrul Anului European al Dialogului Intercultural 2008
 20. Continuarea şi amplificarea schimbului de studenţi şi tineri, în special cu cei proveniţi din lumea arabo-musulmană
 21. Realizarea unor schimburi de jurnalişti (ziare centrale, radio şi televiziune) pentru a reflecta exemple de bune practici din state ale Grupului de Prieteni, inclusiv din România
 22. Promovarea Convenţiei UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii expresiilor culturale
 23. Cooperarea cu Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale şi interreligioase din cadrul Universităţii din Bucureşti în vederea includerii „Alianţei Civilizaţiilor” în programele de învăţământ şi cercetare
 24. Lansarea planului naţional al României pentru „Alianţa Civilizaţiilor” în cadrul unei conferinţe internaţionale organizate de MAE şi DRI

 

   
template joomla